نایلون تشکی

نایلون تشکی

نایلون تشکی با ضخامت های مختلف از 0/010 تا 0/030 بصورت طاقه نایلون تشکی, کیسه تشکی و یا بصورت طاقه پرفراژ دار قابل تولید میباشد.

1397/07/01[ ادامه ... ][نمایش : 359]